apagiurgiu.ro

Furnizarea și prestarea serviciilor de apă și canalizare se realizează numai pe bază de contracte.Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se încheie între APA SERVICE SA și utilizatori ,indiferent de forma de proprietate (abonați casnici ,abonați agenți economici ,abonați asociații de locatari).

În cadrul APA SERVICE SA se încheie contracte pentru urmatoarele produse și servicii:

 • branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice cu apă și de canalizare -abonați casnici,asociații de locatari,agenți economici;
 • utilizatori hidranți stradali cu S.C. Administrația Domeniului Public și Privat S.A. Giurgiu;
 • preluarea apelor uzate menajere prin vidanjare;
 • refacerea instalațiilor interioare/exterioare la branșamente sau racord;
 • branșare pe durată determinată(ex:antreprize construcții,târguri etc) -pot fi acceptate cu titlu excepțional pe o durată limitată ,sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distribuirea apei;
 • branșare pentru utlizatorii care dețin gradini,viță de vie și nu au locuință pe acel teren;
 • execuție lucrări de investiții(branșare/racordare ,extindere rețele ,înlocuire rețea etc)

La încheierea contractelor se respectă prevederile Ordinului 90/2007 pentru aprobarea Contractului -Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare precum și a Ordinului 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat de ANRSC.

  Actele necesare pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare :

Asociații de locatari/proprietari

 • hotărâre judecătorească
 • statut
 • protocol
 • certificat de înregistrare fiscal
 • cerere

Agenți economici

 • certificat constatator eliberat de Camera de Comerț și Industrie/Oficiul Registrului Comerțului
 • certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare fiscală
 • extras C.F.actualizat pentru utilizatorul în calitate de proprietar
 • convenție cu asociația (dacă este cazul)
 • actul de identitate al reprezentantului legal
 • actul de proprietate/contract de comodat/contract închiriere pentru punctul de consum
 • acordul proprietarului spațiului în vederea încheierii contractului pe numele beneficiarului
 • buletin de verificare metrologică pentru apometru, în cazul noilor utilizatori
 • aviz tehnic în cazul noilor utilizatori
 • proces verbal de receptie a bransamentului pentru noii utilizatori
 • cerere contract persoane juridice

Gospodării individuale

 • actul de indentitate al proprietarului
 •  actul de proprietate/certificat de moștenitor
 • actul de identitate al proprietarului /actul de identitate al chiriasului/comodatarului/mostenitorului
 • contract de inchiriere/comodat/certificat deces al titularului contractului
 • declarația moștenitorilor pentru împuternicirea beneficiarului
 • acordul scris al proprietarului imobilului în vederea încheierii contractului pe numele chiriașului
 • cerere contract persoane fizice